Untitled design (1)
កម្ពុជាឈ្នះពានរង្វាន់ «អង្ករល្អផ្តាច់គេលើពិភពលោក» ប្រចាំឆ្នាំ២០២២
previous arrow
next arrow

About

Us

CC&VM international Co.,Ltd has been established with the product rice to become one of the top Cambodia’s leading exporters. Within a few years only, we are proud to already be part of the largest rice exporters in Cambodia. We are striving to provide and supply the highest quality Cambodian rice with our cooperation international standards certification  and responsibility such as Africa , French , China , Europe ( EU ) ,Asia for global market with competitively of flavours quality of Cambodia rice and reliability.

Our Vision

We are committed to providing the best quality of inspection focused on products with international corporations social responsibility certifications. And we had already competitively  and exported of flavors valued Cambodia rice to global markets such as Congo , French , China. CC&VM international Co.,LTD working with higher confidence and believing to getting successful together.

Our Mission

Our mission at CC & VM International is to consistently deliver exceptional quality rice that surpasses our customers’ expectations. We achieve this by partnering with trusted rice mills and suppliers who share our commitment to excellence. Through rigorous quality control measures and meticulous selection processes, we ensure that every grain of rice we offer meets the highest standards of quality and taste. We prioritize a customer-centric approach, actively engaging with farmers and buyers to provide them with the support and opportunities they need to thrive. By promoting sustainability and shared prosperity, we aim to contribute to the long-term success of Cambodia’s rice industry and enhance the well-being of all our stakeholders.

CCVM International Farmer happy

Our Goal

At CC & VM International, our goal is to establish ourselves as a trusted and influential player in the global rice market. We strive to expand our reach and market share, consistently delivering premium quality rice to customers across the world. We aim to build enduring relationships with our partners, farmers, and buyers, fostering mutual growth and success. With a focus on trust, quality, and customer satisfaction, we are committed to driving the growth and development of Cambodia’s rice industry, while contributing to the well-being of the communities we operate in

CCVM International Farmer happy

Message from CEO

Welcome to CC & VM International!

My name is Chomreoun Chan, CEO of CC & VM International.

Our core values define who we are and guide our every decision:

Quality: Our products are crafted with unwavering focus on quality. We prioritize delivering rice products of the highest standards – rice that boasts superior taste, texture, and nutritional value.

Responsibility and Honesty: Our service is built on a foundation of responsibility and honesty. We value transparency, reliability in all our interactions with farmers, buyers, and stakeholders. Trust is at the heart of our relationships, and we take our commitment to your satisfaction seriously.

Social Impact: We are deeply committed to making a positive social impact. A key focus for us is to help boost rice agriculture in Cambodia. We actively support and promote sustainable practices that enhance the well-being of our communities. By working together, we can contribute to the growth and prosperity of Cambodia’s rice industry.

Mr. Chan Chomreoun, CEO of CC& VM international

Our Products

Rice

Organic Medium Grain Brown Rice

Organic Medium Grain Brown Rice

Black Rice

Black Rice

Parboiled Rice

Parboiled Rice

Red Rice

Red Rice

Organic White Rice

Organic White Rice

White Jasmine Rice

White Jasmine Rice

{"slide_show":3,"slide_scroll":1,"dots":"true","arrows":"false","autoplay":"true","autoplay_interval":"300","speed":"6000","loop":"true","design":"design-2"}

Other

Cassava

Cassava

Cambodian Rubber

Cambodian Rubber

Cashew Nuts

Cashew Nuts

Red Wine

Red Wine

{"slide_show":3,"slide_scroll":1,"dots":"true","arrows":"false","autoplay":"true","autoplay_interval":"300","speed":"6000","loop":"true","design":"design-2"}

Our Corporations

Certificate Corporation

Our vision is to be the leading rice selling company in the world, providing high-quality and affordable rice products to our customers. We aim to achieve this by investing in innovation, sustainability, and customer satisfaction. We believe that rice is more than just a staple food, it is a source of nutrition, culture, and happiness for millions of people around the world.

Company Corporation

Our vision is to be the leading rice selling company in the world, providing high-quality and affordable rice products to our customers. We aim to achieve this by investing in innovation, sustainability, and customer satisfaction. We believe that rice is more than just a staple food, it is a source of nutrition, culture, and happiness for millions of people around the world.

Latest News

We aim to improve the quality of life by creating a smarter future of farming

ការត្រៀមគ្រាប់ពូជស្រូវបម្រុងសម្រាប់កសិករដែលជួបគ្រោះធម្មជាតិ

ការត្រៀមគ្រាប់ពូជស្រូវបម្រុងសម្រាប់កសិករដែលជួបគ្រោះធម្មជាតិ

កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ង សាំងកុមារ និងលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដំណាំស្រូវ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មបានទៅធ្វេីការត្រួតពិនិត្យលេីការប្រមូលផល ការសំងួត និងការស្តុកគ្រាប់ស្រូវពូជដែលត្រៀមទុកជាពូជបម្រុងនៅស្ថានីយផលិតពូជស្រូវព្រៃផ្តៅដេីម្បីត្រៀមទុកជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារគ្រោះធម្មជាតិក្នុងការស្តារផលិតកម្មស្រូវឡេីងវិញ។ ឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍ថា នៅទូទាំងប្រទេសយេីងមានស្ថានីយផលិតគ្រាប់ពូជស្រូវចំនួន៦ កន្លែង និងមានការសហការបន្ថែមជាមួយសហគមន៍កសិករអ្នកផលិតគ្រាប់ពូជស្រូវនៅច្រេីនកន្លែងថែមទៀតដែលជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃគោលនយោបាយប្រព័ន្ធស្បៀងបម្រុងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។  
បទយកការណ៍ ៖ វិទ្យាស្ថាន(CARDI) ប្រមូលផលពូជស្រូវ «ចំប៉ីស៧០» សម្រាប់ចែកចាយដល់កសិករដាំដុះ

បទយកការណ៍ ៖ វិទ្យាស្ថាន(CARDI) ប្រមូលផលពូជស្រូវ «ចំប៉ីស៧០» សម្រាប់ចែកចាយដល់កសិករដាំដុះ

វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា គ្រោងប្រមូលផលពូជស្រូវ(ចំប៉ីស៧០) ឱ្យបានប្រហែល៦០០តោនក្នុងឆ្នាំ២០២៤ ដើម្បីយកទៅចែកចាយបន្តនៅតាមមន្ទីរកសិកម្ម សហគមន៍កសិករ រួមទាំងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនដែលចង់បានពូជស្រូវនេះទៅប្រើប្រាស់។    
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ដ្រី ឌិត ទីណា ដឹកនាំមន្ដ្រីជំនាញពិនិត្យដំណាំស្រូវដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ដ្រី ឌិត ទីណា ដឹកនាំមន្ដ្រីជំនាញពិនិត្យដំណាំស្រូវដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ដ្រី ឌិត ទីណា ដឹកនាំមន្ដ្រីជំនាញពិនិត្យដំណាំស្រូវដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ នៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៃខេត្តពោធិ៍សាត់ នាថ្ងៃអាទិត្យ ទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣។