កៅស៊ូកម្ពុជា

កៅស៊ូកម្ពុជា

ឧស្សាហកម្ម​ដើម​កៅស៊ូ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ទទួល​បាន​ការ​ទទួល​ស្គាល់​ជា​សាកល​ចំពោះ​គុណភាព​ពិសេស​និង​ភាព​ជឿជាក់​របស់​ខ្លួន។ ជាមួយនឹងអាកាសធាតុត្រូពិចដ៏ល្អ និងការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះការអនុវត្តការដាំដុះប្រកបដោយនិរន្តរភាព...