ស្រាក្រហម

ស្រាក្រហម

អ្វីដែលធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុន CCVM ដាច់ពីគ្នាគឺការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការផ្តល់ជូនអតិថិជននូវជម្រើសនៃស្រាដែលមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមបាន ដែលរួមបញ្ចូលនូវសិល្បៈហត្ថកម្ម បេតិកភណ្ឌ និងរសជាតិពិសេស។ ជាមួយនឹងដំណើរការរៀបចំយ៉ាងម៉ត់ចត់ CCVM...